Reklamační řád

Reklamační řád Maxihobby

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze

této vady, při uplatnění záruky následující práva:

V případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady

neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu

z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady

po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet

vad věc řádně užívat

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

c.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu

s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou

použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována

po uplynutí této lhůty

vady způsobené vlivem živelných katastrof

Reklamace přepravy zboží: 

a.) Při převzetí zásilky vždy zkontrolujte případné poškození obalu.

V případě, že máte podezření na poškození zásilky, ihned ji

reklamujte u přepravce.

b.) Zkontrolujte obsah zásilky a pokud zjistíte, že obsah zásilky je

poškozený kontaktujte přepravce v maximální lhůtě do 2 dnů od

převzetí zásilky. Po této lhůtě již nelze uplatnit reklamaci na poškození zásilky!

c.) Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad.

d.) Reklamace způsobené přepravou je s dopravcem nutné řešit maximálně do 2 dnů od převzetí.