SPRCHA, PODSTAVEC, ROZDVOJKA

SPRCHA, PODSTAVEC, ROZDVOJKA